De gamle var eldst; Geriatriks vant Norsemen Cup 2023


For første gang skulle oldboyslaget til Ringerike, Geriatriks, være med på Norsemen Cup.

Geriatriks var i gruppe med Gjøvik Old Eagles 1, TRD Underdogs og Norsemen Svart.

Det startet med en grei seier mot laget fra Gjøvik. 5-2 ble stillingen til slutt. Geriatriks ledet 4-0 og begynte så med samme rør som alltid, nemlig avvike fra game-plan, og dermed stod det 4-2 ganske kjapt. Det var derimot ikke noe å si på at Geriatriks satte 5-2 og holdt den stillingen ut.

Det fortsatte med et intenst oppgjør mot Norsemen Svart. Ingen av lagene gjør noe dårlig match, men Norsemen setter 2 og Geriatriks 1 og dermed seier og tap så langt for gæmlisene i gult og svart.

Stillingen ellers i gruppa var slik at Geriatriks måtte vinne siste mot TRD Underdogs med greit med mål for å være sikker mht målforskjell og evt innbyrdes.

Siste gruppespillkamp på nykjørt is for første gang denne dagen ble en “massakre” på 1×20 løpende tid. Geriatriks satte spill og tempo, pasninger og avslutninger satt, og kampen endte 13-0 til slutt. God gammaldags oldboyshockey i denne kampen.

Dette medførte plass i semifinalen der Gjøvik Old Eagles 2 ble motstander.

Denne kampen ble tett og med litt temperatur.

Geriatriks vinner semi-finalen 1-0 og går til finalen.

Motstander i finale: Norsemen Svart eller Baglerne.

Finalen ble spilt 1×20 effektiv tid. Geriatriks mot Norsemen Svart. Rent lokaloppgjør.

Finalen ender 1-0 til Geriatriks. 

Finalen ble en intens morsom kamp.. med sine episoder. Sånn er hockey.

 

Tusen takk til Norsemen Svart for invitasjon til turnering og for vel gjennomført turnering.

Jeg dro hjem etter finalen, men har da sett på sosiale medier at banketten også så ut til å være en suksess.

 

 

 

 

 

 

Ikke før er NM-finalen ferdig, så kommer Norsemen Cup 2023

Schjongshallen, Hønefoss, 29 april 2023, start klokka 09.00

Blod, svette og tårer kommer ganske så sikkert til å flyte i Schjongshallen denne lørdagen.

Blod: noen kommer sikkert til å falle og slå seg

Svette: hva annet kan forventes når 8 mer eller mindre korpulente lag spiller

Tårer : lattertårer… samt litt tårer over kvaliteten på dasspapiret

 

Program;

09.00 Hringariki Norsemen Hvit mot Ringerike Brann & Redning

09.30 Gjøvik Old Eagles 2 mot Baglerne

Iskjøring

10.15 Hringariki Norsemen Svart mot TRD Underdogs

10.45 Gjøvik Old Eagles 1 mot Ringerike Geriatriks

Iskjøring

11.30 Ringerike Brann & Redning mot Gjøvik Old Eagles 2

12.00 Baglerne mot Hringariki Norsemen Hvit

Iskjøring

12.45 TRD Underdogs mot Gjøvik Old Eagles 1

13.15 Ringerike Geriatriks mot Hringariki Norsemen Svart

Iskjøring

14.00 Baglerne mot Ringerike Brann og Redning

14.30 Hringariki Norsemen Hvit mot Gjøvik Old Eagles 2

Iskjøring

15.15 Ringerike Geriatriks mot TRD Underdogs

15.45 Hringariki Norsemen Svart mot Gjøvik Old Eagles 1

Iskjøring

16.30 Seminfinale nummer 1

Iskjøring

17.15 Semifinale nummer 2

Iskjøring

18.00 Finale

 

 

Dette er en laid-back herreturnering… her representert ved Horten Dask legendarisk senter på Norsemen Svart.

 

 

 

 

 

 

Hvilke 7 klubber er det som er på handlingsplan?

Er ikke teksten litt “feil” på hockey.no?

Forbundet skriver altså:

“Foran sesongen 2023/24 har økonomien dessverre forverret seg, og det er 7 klubber som nå må inn på Handlingsplan”.

Betyr det at Sparta ikke er ett av de siden de fikk sanksjon på delmål nå 31.12.22?

Men så:

“Manglerud har negativ egenkapital og kommer inn på en 3-årig handlingsplan. Det samme gjelder Manglerud Star, Storhamar, Lørenskog, Comet og Narvik”.

Her nevnes Manglerud 2 ganger.

Da kommer jeg til 5 lag. Er lag 6 og 7 Bergen og Furuset? Slik at det er 7 nye lag inn på handlingsplan, og Sparta er det 8 laget?

 

Det er ganske viktig å ha med seg at alle disse som nå er nevnt inn på handlingsplan er havnet der på bakgrunn av tallene i klubben pr 31.12.22, og at det primært handler om å ha positiv egenkapital.

Det betyr vel også enkelt sagt at alle overganger/kostnader/etc samt inntekter ifm serieslutt, kvalifisering og sluttspill, dvs alt som har skjedd økonomisk etter 01.01.23 ikke er med i de tall som har sendt 7 lag inn på handlingsplan.

(for lisenstildeling gjelder litt andre kriterier også)

 

Hva innebærer det å ha en handlingsplan?

Handlingsplanen er styrets/klubbens plan for hvordan klubben skal oppnå tilstrekkelig rating og/eller positiv egenkapital. For klubber som befinner seg i kategori I må Handlingsplanen vise hvordan klubben skal etablere seg som en kategori II klubb/selskap innen maksimum 3 år. Klubben og deres eventuelle AS skal legge ved et budsjett opp til 3 år frem i tid. Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, samt en estimert balanse hvert år (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

Alle klubber med negativ egenkapital har 3 år på å rette opp denne uavhengig av deres rating – Handlingsplan skal vise og underbygge inndekning av den negative egenkapitalen. Klubber med negativ egenkapital skal selv dokumentere sin Handlingsplan gjennom rapportering per 15.03 (se § 4.1 e og § 5.1 e). Forslaget må til slutt godkjennes av NIHF for at klubben skal være lisensberettiget, og forslaget skal inkludere minimum et delmål per år i denne 3 årsperioden.

Delmålet skal måles via det reviderte regnskapet per 31.12. På det tredje delmål skal klubbens rating være i kategori II eller bedre. Dersom Handlingsplanen ikke blir godkjent, vil NIHF kunne stille tilleggskrav til innholdet i Handlingsplanen før lisens blir behandlet og eller innvilget

Klubben/Selskapet skal redegjøre og kommentere hvordan den negative egenkapitalen skal inndekkes og hvordan driften skal finansieres inntil målet er nådd (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

Dersom klubbens/selskapets resultatutvikling har store avvik ift. budsjett, kan NIHF bestemme at klubben settes på listen over klubber med Handlingsplan uavhengig av dets egenkapital og rating.

Klubber med krav om «Handlingsplan» medfører månedlige rapporteringer fra august tom januar (med tall fra siste dato i måneden før). Rapporten skal være NIHF i hende innen den 20. i hver måned. Rapporten skal inneholde resultat og budsjett pr. siste dato i foregående måned, likviditetsoversikt, årets budsjett, årets prognose og balanse og resultat fra det foregående kalenderår (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

Klubber som er under Handlingsplan plikter å holde interimsrevisjon med revisorrapport for regnskap per 31.08, med frist for innsending 20.09. Klubber som havner på listen over klubber under Handlingsplan vil i de tilfeller NIHF finner det nødvendig kunne bli avkrevd revisorbekreftet balanse i forhold til perioderapportering.

En klubb som er klassifisert i kategori I fjernes fra listen «klubber med Handlingsplan når deres rating pr 31.12 viser kategori II eller bedre og egenkapitalen er positiv. Dersom en av fristene for delmål ikke er nådd, kan dette være en indikasjon på at Handlingsplanen likevel ikke har vært tilstrekkelig for å oppfylle lisenskriteriet.

NIHF vil i slike tilfeller kunne kreve revidering av Handlingsplanen, herunder utarbeide nye tiltak/kriterier frem mot neste delmål.

En langsiktig nedbetalingsavtale/ lån kan være en del av en Handlingsplan. Slike avtaler forbedrer imidlertid ikke umiddelbart en negativ egenkapital, men gir klubben en mulighet til å kunne fortsette en normal drift. Ansvarlig lån kan erstatte egenkapital dersom det følger forutsetningene oppgitt i regnskapsloven Side 9 av 17 og aksjeloven.

Lånet må ha prioritert etter all annen gjeld. Klubber som benytter seg av ansvarlig lån skal ved rapporteringsfristen 15.mars legge ved en signert kopi av låneavtalen. Alle klubber skal benytte NIHF’s mal for Ansvarlig lån. Mal for låneavtalen oversendes ved forespørsel, men den ligger også ute på våre nettsider. Ved behov kan NIHF kreve lånet konvertert til Egenkapital Ansvarlig lån betraktes som egenkapital når kriteriene ovenfor er oppfylt. Klubber med et ansvarlig lån som dekker hele den negative egenkapitalen kan bli fritatt for månedlig rapportering og langtidsbudsjett. Låneavtalen for det ansvarlige lånet vil i dette tilfelle utgjør klubbens Handlingsplan.

Det vil bli stillet strenge krav til resultatbudsjett i en situasjon hvor det foreligger en negativ egenkapital og/eller kategori I rating.

 

 

 

 

Norges Ishockeyforbund; Dette må jo være en systemfeil?

De siste dagers hendelser setter i gang en tankeprosess mht den kommende sesongen og lagenes økonomi.

Men først:

Dette er ikke et “angrep på Lillehammer”. Jeg vil heller gratulere det nye styret i Lillehammer med hva de har fått til, og ønske de lykke til med den jobben som ligger foran de mht økonomien. Den jobben kommer til å bli formidabel med tanke på hva som kommer av nye regler fra Forbundet mht økonomi. Det gjelder også de andre lagene selvsagt.

Når det så er sagt, så er det vanskelig å argumentere rundt en sak uten å faktisk vise til eksempel på en sak.

Lillehammer var altså under en handlingsplan som hadde som mål (meg bekjent) å ha EK minst i null innen 31.12.22. Dette så det nye styret at de ikke ville klare, og søkte derfor om utsettelse på handlingsplanen. Det ble innvilget. Det var røde tall 31.12.22, men med et ansvarlig lån på vårparten pålydende negativ EK var Lillehammer i mål i Forbundets øyne.

 

Så;

Vi har altså nå da lært at Norges Ishockeyforbund godtar ansvarlig lån som friske penger inn for å rette opp EK. Ansvarlig lån vurderes likt med egenkapital i klubblisensreglementet.

 

Nye regler som gjelder kommende sesong:

(hvis de da ikke har forandret på noe siden siste utkast jeg så)

 

Forbundet ser nå mye mer på egenkapitalen i klubbene.

Egenkapitalprosent regnes som opptjent egenkapital opp mot total balansesum, gitt i %. Det vil si at om en klubb har egenkapital på 1,0 mill og en balansesum på 5,0 mill blir EK-prosent 20%)

 

NIHF v/Forbundsstyret kan vedta forløpende å gi klubber poengtrekk med umiddelbare effekt ut fra brudd på krav om egenkapitalandel.

 

Først handler det om 31.12 rapporten

a. Negativ egenkapital per 31.12 rapportering(revidert) medfører automatisk 12 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong (svært dårlig økonomi).

b. Egenkapitalandel under 10% per 31.12 rapportering (revidert), medfører automatisk 6 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong. (dårlig økonomi)

c. Egenkapitalandel mellom 10-20% per ved 31.12 rapportering medfører automatisk 3 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong (svak økonomi).

 

Så om de som er i handlingsplan (7 klubber kommende sesong)

d. Når en klubb som pålegges en Handlingsplan ikke oppfyller kravene/delmålene i Handlingsplanen medfører det automatisk 12 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong.

 

Så handler det om 31.10 rapporteringen, og “straks-trekk” av poeng.

e. En klubb som ved 31.10 rapportering har negativ egenkapital ved 31.10. gis automatisk 12 poeng i poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom det har en godkjent handlingsplan som overholdes.

f. En klubb som ved 31.10 rapportering har egenkapitalandel under 10% per 31.10, gis automatisk 6 poeng i poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes.

g. En klubb som ved 31.10 rapportering har egenkapitalandel mellom 10-20% per 31.10, gis automatisk 3 poeng i poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes

 

Hvordan kan så klubbene unngå trekk hvis de er i trøbbel??

Det handler om egenkapital og egenkapitalandel

Ansvarlig lån ansees som egenkapital.

Hvis man så skal sette dette litt på spissen:

Jeg velger da å bruke klubben Slagskudd i dette tenkte scenarioet slik at ingen føler seg støtt eller angrepet. Klubben Slagskudd har alt på stell og har en grei økonomi så lisens innvilges.

La oss si at Slagskudd den 20 oktober innser at de mangler 100 tusen på å oppnå 20+% i egenkapitalandel. De går så til Pucken Sparebank og innvilges et ansvarlig lån på dette beløpet, og unngår dermed et strakstrekk på 3 poeng etter nye gjeldende regler.

2 av de andre lagene i serien var i enda mer trøbbel og mistet -12 og -6 poeng automatisk fordi lokale banker ikke ønsket støtte.

 

Tiden går og dessverre så innfrir ikke inntekter den forventningen Slagskudd så for seg.

Det har faktisk gått så ille at egenkapitalandelen ved 31.12 rapporten tilsier en egenkapitalandel på 8%. Gjør Slagskudd ikke noe med dette vil de måtte starte neste sesong med -6 poeng, noe de selvsagt ikke ønsker. Slagskudd går igjen til Pucken Sparebank og innvilges nok en gang et ansvarlig lån, denne gang på 1,2 millioner slik at man havner på en egenkapitalandel på 21% og da heller ikke noe trekk ved oppstart neste sesong.

4 av de andre klubbene fikk ikke samme ordning med sine lokale banker og endte på -12, -12, -6 og -3 poeng ved oppstart neste sesong basert på de nye reglene.

 

Oppsummert:

Jeg skjønner at reglene fra Forbundet er slik nå. Men bør de være slik?

Bør det gå an å låne seg til bedre EK?

Er dette en “luke” Forbundet egentlig bør lukke?

Hvis det er lovmessig mht regnskapsloven slik at Forbundet ikke kan nekte å godta ansvarlig lån som frisk EK… ja da får man håpe på fornuft ute i klubbene.

 

 

 

 

 

Okay… den så vel ikke mange komme….?

Hm… Mildt sagt overraskende nyheter i dag.

Lillehammer slipper sanksjoner, Manglerud Star og Sparta foreløpig ikke lisens.

Sparta trekkes 3 poeng på grunn av brudd på handlingsplan. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke engang visste Sparta var underlagt handlingsplan.

Fornuften i hockeynorge har jo blant de aller fleste vært at Lillehammer og Manglerud Star burde motta greit med minus pga det de gjorde i sesong.

 

Jeg tror ganske mange er forundret over at Lillehammer slapp sanksjon.. Pga:

Høsten 22 blir det kjent at de er i kraftig minus. Ca 1 desember blir det kjent et tall rundt 3,5 til 4 mill. Spillere fristilles og det startes en svær opprydding. Handlingsplanens endelige frist er 31.12.22. Det kan leses at man endte på godt med minus til nyttår (-854 tusen og 1,12 negativ EK).

Handlingsplanen får en utsettelse til årsmøtet. Det er nå kjent at Lillehammer fikk et ansvarlig lån pålydende negativ EK og er da i null ved årsmøtet.

Er det da riktig av Ottar Eide å si at Lillehammer var i null til nyttår?

Fakta er vel at det var minus 31.12.22, men at man har klart å rydde fullstendig opp innen årsmøtet.

Eller?

Kom gjerne med en forklaring her som gjør at man forstår hva som har skjedd.

 

Nåvel…

 

Klubblisensutvalget har hatt møte:

Følgende klubber er tildelt lisens for 2023/24 sesongen;

Eliteserien:Stjernen, Lørenskog AIL, Frisk Asker, Storhamar, Stavanger Oilers, Lillehammer, Vålerenga, Ringerike.

1. divisjon: Nidaros, Comet, Narvik, Hasle Løren, Grüner, Gjøvik.

 

I 2022/2023 sesongen var det rekordlave 2 klubber i Fjordkraftligaen og 1. divisjon menn som var på handlingsplan.

Foran sesongen 2023/24 har økonomien dessverre forverret seg, og det er 7 klubber som nå må inn på Handlingsplan. Klubblisensutvalget forholder seg til gjeldende klubblisensreglementet for sesongen 2022/23, med de retningslinjer og krav som stilles til klubblisens og eventuelle sanksjoner.

  • Av de to klubbene som var under Handlingsplan i foregående sesong, er det kun Sparta som bryter delmål pr. 31.12.2022. Klubben sanksjoneres med 3 poengtrekk, som er regulert i Handlingsplanen.
  • Lillehammer innfrir kriteriene for klubblisens og tas av Handlingsplan pr 31.12.2022. Klubb og styret har gjort en solid innsats for å få årsregnskapet for 2022 så bra som overhodet mulig. I tillegg har klubben et ansvarlig lån som dekker opp negative egenkapitalen pr 31.12.2022. Ansvarlig lån vurderes likt med egenkapital i klubblisensreglementet.
  • Manglerud har negativ egenkapital og kommer inn på en 3-årig handlingsplan. Det samme gjelder Storhamar, Manglerud Star, Lørenskog, Comet og Narvik.
  • Klubblisensutvalget må ha tilleggsinformasjon før behandling av klubblisensen fra følgende klubber: Sparta Elite, Manglerud Star Elite, Bergen
  • Klubblisensutvalget har ikke mottatt fullstendig rapportering fra Furuset per 15/4. Dette medfører at Furuset mister sin lisens i henhold til §11-1, men reglementet åpner for at Forbundsstyret kan vedta å tilby klubben ekstraordinær lisensbehandling. Forbundsstyret har vedtatt å innvilge Furuset mulighet til ekstraordinær lisensbehandling.Endelig behandling av klubblisens til Sparta, Manglerud Star, Bergen og Furuset vil senest skje i styremøte 14. mai.

 

Spørsmål til ansvarlige i forbund:

Vil nye regler rundt egenkapitalsandel bli benyttet ved 31.10 rapporteringen kommende sesong?

Vil nye regler rundt egenkapitalsandel bli benyttet ved 31.12 rapportering kommende sesong?

 

Min mening:

Jeg forstår ikke hvordan Lillehammer kan ha kommet seg fra 31.12.21 til 13.12.22 med de krav til rapportering som er pålagt lag under handlingsplan, og samtidig unngå trekk i poeng for brudd på delmål i handlingsplanen. Forbundet v/Eide virket jo som om var helt uvitende til kraftig minus da dette kom ut i media. Har de ikke mottatt rapporter gjennom sommeren/høsten som viste minus?

 

 

 

Ny golfsesong nærmer seg; Her er noen enkle huskeregler!

Det finnes noen enkle ting/regler vi alle må følge.

Overskriften for alt kan være : Forbered deg og vær klar. 

Vi kan begynne med utslagene. Ikke stå med henda i lomma og se på de andre slå ut, og først når det er din tur så begynner du å tenke køllevalg etc. (det blir like dumt som å stå i 10 meter kø på kiosken og først når du er fremme ved luken begynner du tenke på hva du skal ha). Finn frem peg, ball og kølle.. vær klar. Skal du måle med kikkert så kan du gjøre det fra der du står og venter, du må ikke stå akkurat ved ballen. 3 meter til siden tror jeg holder for de aller fleste.

Det samme gjelder så ute på banen.

Feks; Alle 4 har slått ut. 1 havner i semi-rough, 2 på fairway en i rødt (straffeområde). Dette er feks ikke noe uvanlig start for en 4-flight på hull 1 på Tyrifjord.

Først og fremst så skal IKKE spiller som havnet i rødt spille noen provisorisk ball. Det er rødt straffeområde. Enten finner man ballen og kan spille videre med/uten dropp, eller så blir gruppen enige om hvor man krysset inn i rødt og det droppes ihht regler.

Som hovedregel går alle spillerne til hver sin ball, setter fra seg bag/tralle før de evt hjelper å lete etter annen spillers ball. Er det klart kan det gjerne slås også før man evt leter etter anne spillers ball. Det oppfordres til ready-golf. (for de som ikke er så stødig i nynorsk så betyr det altså at du slår når du, og det, er klart).

 

Klynge-golf, dvs at alle 4 går til alle baller sammen og 3 stk ser på en spiller slå vil vi ikke ha. 

Dette er dessverre noe vi ser som oftest blant de nye golferne. Her kan vi som har spilt en stund si ifra på en vennlig måte.

Husk at leting etter ball nå kun skal skje i 3 minutter.

Husk at du kun har ca 40 sekunder til hvert slag.

Du blir ikke noe bedre golfer av å ha en rutine med 14 prøvesvinger før hvert slag.

 

La oss nå si at alle 4 ligger på ca 100 meter fra pinnen spredt ut på fairway. Vi har allerede etablert at klynge-golf ikke skal skje. I dette tilfellet har man observert at spillere 1, 2, 3 og 4 står ved egen ball, helt korrekt. Spiller 4 ser på de andre slår, men når det er 4 sin tur så er det først da opp med kikkert og køllevalg. Dette er jo helt meningsløst. Denne målingen og køllevalget skulle skjedd da man kom frem til egen ball. Så kunne man prøvesvingt litt når de andre gjorde seg klare og dermed vært klar når det var sin tur.

 

Som tidligere skrevet:

Redusere tidsbruk handler om å gjøre seg klar.

Alle kan slå ræva slag. Alle kan slå i rødt. Alle kan slå OB. Alle kan toppe, duffe, etc etc.. Det handler ikke om det. Det handler om å være klar. Ha en ekstra ball i lomma eller lett tilgjengelig. Ta med pitch og putter når du ligger ved greenen så du ikke må tilbake og hente putteren.

 

Det synes også å ha vokst frem en greie blant nyere spillere dette å PGA-lese greener. Dvs spillere ligger nærmest på greenen og sikter. Det å gjøre seg klar gjelder også på green. Så lenge man ikke forstyrre, står i veien eller i puttelinjen så kan man lese green etc når en annen putter.

 

Det siste alle må huske:

Bag og tralleplassering ved green

Når du kommer frem til green-område så skal bag/tralle plasseres på den siden av green-området som vender mot neste utslag.

Bag/tralle skal altså ikke settes foran green.

Når så alle sammen har puttet og/eller er ferdige på green. IKKE bli stående de og notere score. Om nødvendig så går du med taktfaste skritt og sier inni deg den scoren du fikk. Scoren kan du notere da du er vekk fra område der gruppen bak kan tenkes å lande. Det beste er sånn sett å skrive score når du kommer frem til neste utslagssted.

 

Jeg forstår ikke sutringen over TV2’s dekning av hockey

Mye vil ha mer og faen vil ha fler.. jeg husker denne setningen fra et eller annet sted, men kommer ikke på hvor. Jeg føler det er litt slik i dag. Vi har tidenes beste dekning av hockey som kan sees på skjerm, men alikevel klages det på alt og alle til tider.

En gang i tiden så var det slik at NRK viste en og annen kamp på tv. Men det var sjelden. De viste vm-kamper hvis vi hadde flaks, men var på hugget i OL. Heldig var den som hadde SVT1 og SVT2, for de fikk se hockey ganske ofte og mye, og spesielt landskamper og TV-Pucken.

NRK begynte så sakte men sikkert å fase ut hockey. Dette var kommentator Jon Herwig Carlsen så sterkt imot at han mer eller mindre nektet å kommentere “snutter” om jeg ikke husker veldig feil. Vi ble etter hvert avspist med 2 mål, en slåsskamp og resultatet i sportsrevyen hver torsdag og søndag (og knapt nok det).

Slik fortsatte det inntil TV2 plukket opp pucken og satte i gang en (for meg) revolusjon innenfor hockeydekning. Studio med folk, vising av hele kamper. Kommentering etc. Helproft i Norge sin ishockeytradisjon.

Nå kan du streame den kampen du vil se direkte. Du kan se kamper fra tidligere. Du kan se kamper nedover i divisjoner. Følge med på alt mulig bare du har abonnement på tjenesten.

Vi har rett og slett egentlig ikke noe å klage på nå.

Men det blir klaget. Selvfølgelig.

Sendinger, kommentering, kamera, lys. Litt teknisk vil det alltid være. Men i det store og hele så sparker tv-dekningen nå rompe.

Men.. som alltid..

Mye vil ha mer….

 

Vi har aldri hatt så bra dekning av norsk ishockey som nå. Serie og sluttspill. Herrer og damer.

 

Sjur Robert Nilsen spurte her om dagen på twitter om hvorfor vi, norsk ishockey, ikke har mer ressurser i form av sponsorer etter at norske landslag har gjort det godt. “hver gang vi har prestert tenker vi : nå blir det mer blest og penger inn”.

Jeg tror ikke det ligger mest der. Jeg tror det spørsmålet driver og besvares av hockey, TV2-dekningen, og oss publikummere.

Vi må få ishockey mer stuerent. Media må lære at det er ikke en bøllesport/slåssesport, men faktisk en idrett som er for alle, jenter og gutter.

Der er tv-dekningen en key-faktor.

Vi har aldri hatt en så bra dekning på tv som nå. Det må vi utnytte i samarbeid med TV2, Bariås, og alle de andre som kommenterer.

En klubb som Ringerike har doblet den spillende medlemsmassen. Det har skjedd på grunn av Ringerike sitt inntog i toppen, god rekruttering samt god media-dekning, både gjennom TV2 og etter hvert også lokalavisen. Lokalavisen har nå, slik det ser ut som, skjønt at dette er en toppidrett og ikke noe som tannlause idioter driver med bortgjemt nede på stadion. Foreldre ser nå at dette er en idrett lille Ola og Kari kan begynne med.

Jeg håper dette fortsetter, og er overbevist om at ishockey kommer til å vokse.

Det kan vi blant annet takke tv-revolusjonen for.

 

 

Ringerike Panthers; Tropp og ryktebørs

Foreløpig er Ringerikes stall for 23-24 relativ tynn suppe

Ringerike har ikke presentert noen signeringer siden forrige innlegg i det hele tatt så langt.

Faktisk har det vært komplett stille inntil dagens nyheter fra Ringerike om Landa til Sparta og Pappalardo til Storhamar.

Meg bekjent starter Ringerike opp med barmark i slutten av april… dvs i disse dager. Der blir det foreløpig overtall av trenere (2 stk) som skal trene Haughom som er eneste med kontrakt. 😉

Det er ikke til å stikke under en stol at vi som følger Ringerike lurer på hvem som blir og drar, vi lurer på hvem som kommer til, og hva slags lag Ringerike kommer til å mønstre kommende sesong. Skal man spille om plasser høyere enn 9 og 10 så må troppen et knepp opp. Målet er nok som det har vært så langt, å etablere seg og spille sluttspill. Det har dessverre ikke vært “normalen” at Ringerike er like flinke til å kommunisere ut spillere som forlater klubb, og hvem som kommer til. Jeg tenker at det er også en del av det å være i topp. God kommunikasjon ut i klubb og media.

Nå kan det selvsagt være slik at de som forhandler med andre klubber og med Ringerike ikke ønsker at ting skal gjøres kjent enda… men håpet er jo at man fra sportslig ledelse sitt hold blir flinkere med dette med en gang noe er klart.. som det kan virke som de har vært i dag med Landa og Pappalardo.

 

 

Kom gjerne med tips om Ringerikes spillere. Jeg tar imot og legger ut, helt anonymt selvsagt.

Kontakt meg gjerne på snap: Jimbo-33, [email protected], eller på messenger.

Ryktebørs nederst i innlegget.

 

Troppen sesongen 2023-2024

 

Målvakter:

 

Backer:

Jonas Slettebø Haughom

 

Løpere:

Thor Jørgen Torp Friestad, Leonards Rimjans, Lucas Loob Trygg

 

 

Sesongen 2022-2023 for Ringerike, men ikke bekreftet med/vekk

Målvakter:

Mattias Petterson, Jørgen Rønning

Backer:

Noah Aarthun, Linus Rosdahl, Kristoffer Thomassen, Håkon Nilsen, Robin Bjørnstad, Dennis Ryttar, Håkon Engh,

Løpere:

Reid Petryk, Dustin Parks, Robin Haglund, Even Tangen Fosse, Sole Marius Ryen, Vegard Faret, Mathias Holst Jenssen, Thomas Bækken, Michael Söderberg, Johnny Corneil, Erik Wang Bjerketvedt, Marius Carho Hansen

 

Sesongen 2022-2023, spillere bekreftet bort:

David Åslin er ikke 100% offisielt bekreftet, men Åslin har takket for seg i sosiale medier og flyttet tilbake til Sverige.

Mathias Schippers Landa til Sparta

Kenneth Pappalardo Gulbrandsen til Storhamar

 

 

Ryktebørsen:

Frisk Asker titter på Ryttar, Carho, Petryk

Ryttar ryktes mot Tyskland

Petryk og Corneil er lite aktuelle for Ringerike neste sesong

Bjerketvedt muligens legge opp pga skolegang

Söderberg muligens legge opp

Linus Rosdahl ryktes mot Stjernen

 

Norsemen-cup, 29 april, Hønefoss, Schjongshallen

Ringerike Geriatriks skal delta i denne eminente cupen for de nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest beste ishockeyspillerne i Norge. Arrangører er Hringariki Norsemen, som selv stiller med lagene Hvit og Svart.

Tidspunkt er altså 29 april. Cup starter ved 9-tiden på morgenen, og finale spilles ved 18-tiden.

Her er det bare å stikke innom og se stor og laber konkurranseidrett i skjønn forening med overdreven vaffelspising og inntak av leskedrikk med og uten energi. Undertegnede vet ikke så mye om de andre lagene, annet enn at det blant annet er noen gamle ørner fra Gjøvik, bedriftslaget til Fragleberget samt noen utstøtte trøndere. Det sprekeste laget er antakeligvis Brann & Redning… der er derfor vi skal ha en på walkie uttafor som tenner på et eller annet så de må dra mid-game.

Hringariki Norsemen som arrangører, Schjongshallen, Ringerike Ishockeyklubb og alle vi andre håper folk tar seg en tur ned i hallen og ser de nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest-nest beste ishockeyspillerne i Norge kjempe om poeng og til slutt et meget ettertraktet trofe.

Her ser du driblinger, skudd, skøyteteknikk etc… som  du ikke får se på elitematcher. Garantert.

 

Ringerike Geriatriks stiller med 13 mann i denne turneringen.

1 målvakt

4 backer

8 løpere

 

Målvakt: Trond Werner Olsen

Vi er overbevist om at foreldrene til Trond kom til kirken for å døpe han Trond Veggen Olsen.. men så møtte de på en standhaftig prest som syntes han måtte ha et litt mer vanlig navn… og dermed ble det Werner og ikke Veggen som mellomnavn. Lykke til med å score på Veggen i denne turneringen. Trond har ladet opp med spill utpå nær sagt hele sesongen, men fordi Fleury var opptatt sa han ja til å stå nå.

 

Back : Anders Eskeland

Vår resultatorienterte back som gir alt både på trening og kamp. Svettedressen forandrer farge de første 5 minuttene av treningen og hadde du vridd den opp og filtrert svetten kunne en middels stor landsby på steppene i Afrika drukket, dusjet og vannet petoniane i 3 måneder.

 

Back : Marius Ulseth

Vårt elite-alibi. Superback fra Hønefoss, men med fartstid på Lillehammer. Det beste med hele treningen nå i følge “Ulla” er timen før og etter trening med skvalder, jug og nytraktet kaffe. Marius venter, i likhet med undertegnede og flere andre, nå på golfsesongen… men tar oppdraget med Norsemen-cup på dypeste alvor.

 

Back : Sondre Skar

Sondre “pensjonistdengeren” Skar som vi kaller han. Ekspert på poke-check samt tversoverspsninger i halvmeters høyde gjennom midtsonen. Mest kjent for et hårreisende tversoverpass i Iskanten Ishall i Bergen som sikret hjemmelaget uavgjort helt på tampen av matchen.

 

Back : Johan Eskelund (eller krangle med Tom om plassering)

Power-back med Patrick Thoresen skjegg og kropp i tredje trimester. Skyter håndledd-skudd hardere og høyere enn de aller fleste på elite. Back med sans for kjappe løp fremover, og ikke så kjappe bakover. Mest kjent for å ha skutt ut alle tenna på en Moss-spiller rett før jul på 2000-tallet engang, samt taklet en annen som så stod i dusjen etterpå og lurte på hvorfor det regnet inne.

 

Løper : Tom Mosengen (eller krangle med Johan om plassering)

Tom “topptrent” herjer på backen og flippa-flopper når han spiller løper. Meget god i hands for eldre, og en stabil back på oldboys-hockey. Et grovt feilpass på tvers i egen sone pr kamp/trening er obligatorisk. Kommer til å bli veldig farlig i cupen siden han inne da helt sikkert har gått inn sine nye skøyter..

 

Løper : Martin Parthaugen

Martin er omplassert fra back til løper som så mange andre som starter på’n igjen. Martin er selve essensen på korte bytter da 40 sekunder er mer eller mindre det som orkes pr gang. Martin stresser aldri på hockeybanen. Sterk, stødig og rolig… noe også en dommer i Holmenhallen en gang erfarte da Martin sittende på rompa på isen etter et fall sa til dommer “Det er noe gærent med armen min” hvorpå han dro opp drakt og harmen hang 90 grader rett ned midt mellom albue og håndledd.

 

Løper : Henning Hansen

En av de gjenværende løperne fra flipp, flapp og flopp rekka fra sent 90, tidlig 00 tallet. Henning “feil vei Hansen” som vi kaller han har motto yess ass der han surrer rundt og går feil vei ift de andre to løperne mer eller mindre hver gang. Godt tips for å stoppe Hansen er å tenke “det logiske er å gå høyre-frem… da stopper jeg Hansen ved å gå venstre-tilbake”… Men… så kan han lure deg og… Det er noe å tenke på.

 

Løper : Per Bjerke

Ikke så mye å si om Per annet enn at han er en jævel å bli kvitt på banen. Sterk, rask, og gir seg faen ikke. Du blir ikke kvitt’n… Per skyter fra alle vinkler og jobber hvert eneste bytt som en helt. Per hadde Patrick Thoresen skjegg han og.. men etter en shave oppdaget han 40% økning i fart siden 11 kilo skjegg tross alt veier en del

 

Løper : Ulrich Falkeid

Innebandy-champ omskolert til ishockeyspiller, men tusker fortsatt litt inne med kort kølle og hullete ball. Vi er fortsatt forundret over at ikke Ulrich hadde hovedrollen i Innebandy-krigerne. Litt sykdom har gjort at Falkeid ikke har samme strikkmotoren som tidligere, men snakketøyet har ikke dempet seg en hundredel. Hadde prating vært en del av pluss-poeng slik som 2 målvakter var.. da hadde Geratriks vunnet alle kamper uten å møte opp.

 

Løper : Steffen Strømsnes

Back-hand Strømsnes kan ta en hvilken som helst god pasning og omdanne den til puck-tap fordi absolutt alle pucker skal over på backhand. God og stødig rundt offensivt mål, uten at det omsettes i mål altfor ofte. Hadde godt humør og youtube-titting vært en del av gamet for å få poeng kunne Geriatriks sendt Strømsnes opp på Elite for å sitte på benken og trygge poeng hver eneste match.

 

Løper : Tommy Løken

Geriatriks andre Elite-alibi. Tommy var en power-ving på Panthers for en del år siden. Han ble brukt mest i undertall sammen med en svensk skjeggefyr som er glad i Guinness og irsk musikk. Tommy har fortsatt en helvetes speed og kommer til å bli satt som frimerke på Bækkevold på Brann & Redning hvis vi møtes til kamp. Tommy i spann med Hansen og en til er ikke lett å bryne seg på.. spesielt hvis Hansen går riktig vei.

 

Løper : Jim Gallagher

Det tuskes og snakkes om at Gallagher ikke har vært nedenfor defensiv blå på flere år. At han står på offensiv blå og luser. Dette er jo komplett feil. Det er forskjell på å stå stille, og å starte i rett tidspunkt. Gallagher, i likhet med mange andre, har omskolert seg fra back til løper på sine eldre dager. For etter 34 sesonger som back på voksen-nivå, der gremming og røsk i hockey-håret over folk som ikke starter for å skape noe, var det på tide å vise folk hvordan dette skulle gjøres.

 

 

 

 

 

 

Drømmefinale.. og patetiske kommentarfelt

Stavanger Oilers – Storhamar var en drømmefinale, og den leverte til de grader. 

I en best av 7 vinner alltid det beste laget. Slik er det bare. Det er ikke flaks eller noe annet, det er dyktighet.

Finalen i år var akkurat så morsom, spennende og digg som en finale skal være. At den havner i kamp 7 var bare helt magisk. Fulle hus og stor stemning.

Oilers under 2-0 i matcher og minuttet unna 3-0 til Storhamar.

Oilers utligner og havner under igjen.

Oilers vinner borte til 3-3 i matcher og vinner så hjemme.

Stavanger Oilers ble norgesmestere igjen. Gratulerer så mye.

Storhamar nulles i kamp 6 og 7. Null mål betyr alltid tap i hockey.

Stort kudos til de Storhamar-supporterne som står igjen og applauderer etter kamp er ferdig.

 

Oilers feiret som seg hør og bør etter en finaleseier.

Samtidig som dette spisset kommentarfeltkrigerne fingertuppene og begynte sagingen.

Fremførelse nasjonalsang var feil. Dømming var feil. Oilers var feil. Publikum var feil etter match fordi de ikke klarte se i krystallkula at spillerne dro til med sang et kvarter etter pokalen ble løftet.

Til og med eget lag var feil. Det egne laget som man hyllet 2 dager før da man kunne ha tatt tittelen foran 7000-pluss i CC-Amfi. Eget lag har feil spillere, for dårlige spillere, ego spillere, etc.. Det var liksom ikke måte på.

Supportere gratulerer SIL med bøtta på SoMe for Oilers er liksom ikke verdige vinnere av en eller annen grunn.

Supportere gir seg ende over at ikke Ulrichsens mid-ice klink rene takling dømmes likt som Quennevilles hevn-takling rett etterpå. I mitt syn har du da ikke sett/spilt mye hockey.

Supportere i villfarelse om at om du må i garderoben etter takling for en sjekk så skal du være borte resten av matchen. Hvor mange med slike påstander har selv fått en skulder i hals/hake etc i dette tempo. Du får en smell, blir sjekket av lege/apparat, og kommer tilbake. Det ser du stadig vekk også i NHL.

Det er ikke slik at en matchstraff ikke er “gyldig” bare fordi den som ble tatt ikke havnet på sykehus.

Vi må komme over slike påstander, samt en del andre greier…

Dommerne kan ikke utvise hver eneste gang vi hører det smelle kølle mot kølle. Alle taklinger der en spiller faller etterpå er ikke utvisning. At man roper etc i arenaen er en ting, det er engasjement, men at kommentarfelt fylles av møl og hets pga rene taklinger blir bare fjas.

I bunn og grunn kan man egentlig ikke sammenligne noen situasjoner. Det vil alltid være noe som er annerledes og dermed gjør dommers vurdering unik i hver eneste situasjon.

Jaja…

Noen måneder nå så starter ny sesong.

Inntil da:

 

Gratulerer til Stavanger Oilers som Norgesmester 2023